زاگرس پهنهء وسيعی از اين آب و خاك را پوشانده است. لبه‌های پايينی اين ارتفاعات به مرز فارس و خوزستان می‌رسد.  سبزی و سياهی غريبی در هم می‌پيچند تا منظره‌ای بديع رقم زنند. و مهابتی چنان كه هراسان می‌شوی مبادا اگر آن‌جا باشی و مهار نزنی سر سودايی را، مجال و رخصت مجنون نشدن نمی‌يابی!

آری، وقتی بهار است و هوا دودل كه ابری باشد و مهيا به باريدن يا به دم دادنِ هوا، كم‌ترين شرح و روايت لازم است برای وصف آن‌چه كوه در دل دارد. راستی، در دل كوه چه می‌گذرد؟

/ 0 نظر / 16 بازدید