در کشورهای زیادی با چاپ تصویر دانشمندان و اندیشمندان بزرگ روی پول‌ها، یاد آنان را گرامی داشته و توجه جامعه را به اهمیت دانش و دانشمندان جلب کرده‌اند. اما در کشور ما، چنین کاری مورد توجه نبوده است. به نظر می‌رسد اختصاص دادن بخشی از تصویرهای روی اسکناس‌ها به شخصیت‌های علمی و فرهنگی، در معرفی الگوهای علمی و فرهنگی برتر به جامعه و معرفی پیشینه‌‌ی علمی و فرهنگی به جهانیان سودمند باشد.

به یاد ابن سینا(تاجکستان) 

 

AWT IMAGE

به یاد فارابی(قزاقستان)

AWT IMAGE

به یاد ابن هیثم(عراق)

AWT IMAGE

/ 0 نظر / 19 بازدید