گيلان‌‏‎ ناب‏‎ طبيعت‌‏‎ ناشناخته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎

p8-1.jpg
دل‌انگيز‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ با‏‎ كوته‌كومه‌‏‎ سياحتي‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ منطقه‌‏‎
واقع‌‏‎ آستارا‏‎ ارتفاعات‌‏‎ سرسبز‏‎ طبيعت‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ ناشناخته‌‏‎ طبيعي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آستارا‏‎ بندر‏‎ غرب‏‎ كيلومتري‌‏‎ در 25‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎
كشور‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎ مستعد‏‎ و‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
طبيعت‌‏‎ دوستداران‌‏‎ و‏‎ گردشگران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ براي‌‏‎ هنوز‏‎
آب‏‎ تنها‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كوته‌كومه‌‏‎ معدني‌‏‎ گرم‌‏‎ آب‏‎.است‌‏‎ ناشناخته‌‏‎
ميوه‌هاي‌‏‎ با‏‎ سرسبز‏‎ جنگلهاي‌‏‎ گيلان‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ معدني‌‏‎ گرم‌‏‎
رودخانه‌‏‎ سرچشمه‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ زيباي‌‏‎ آبشار‏‎ وحشي‌ ، ‏‎
منطقه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جاذبه‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ لوندويل‌‏‎
گردشگري‌‏‎ و‏‎ سياحتي‌‏‎ نقاط‏‎ زيباترين‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كوته‌كومه‌‏‎
.درآورد‏‎ كشور‏‎ شمال‌‏‎
با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ بهسازي‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ معدني‌‏‎ گرم‌‏‎ آب‏‎ چشمه‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎
خانمها‏‎ ويژه‌‏‎ جداگانه‌‏‎ دوش‌هاي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ دوگانه‌‏‎ استخر‏‎ ساخت‌‏‎
گرفته‌‏‎ قرار‏‎ منطقه‌‏‎ مردم‌‏‎ استقبال‌‏‎ و‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ آقايان‌‏‎ و‏‎
و‏‎ جنگلي‌‏‎ كوه‌‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كوته‌كومه‌‏‎ منطقه‌‏‎ شدن‌‏‎ واقع‌‏‎.‎است‌‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎)‎ لوندويل‌‏‎ رودخانه‌‏‎ سرچشمه‌‏‎ و‏‎ درخت‌‏‎ از‏‎ پوشيده‌‏‎
طبيعت‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ زيبا‏‎ بسيار‏‎ منظره‌اي‌‏‎ (‎مي‌گذرد‏‎ كوه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ پديد‏‎
زيبايي‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ مرتفع‌‏‎ آبشار‏‎ داراي‌‏‎ كوته‌كومه‌‏‎ زيباي‌‏‎ منطقه‌‏‎
روستاي‌‏‎ از‏‎ پياده‌‏‎ پاي‌‏‎ با‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ حدود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ در‏‎
حدود 100‏‎ آبشار‏‎ ارتفاع‌‏‎.‎دارد‏‎ فاصله‌‏‎ محل‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كومه‌‏‎ كوته‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ سهولت‌‏‎ به‌‏‎ پياده‌‏‎ پاي‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متر‏‎
.كنند‏‎ پيدا‏‎ دسترسي‌‏‎

/ 0 نظر / 5 بازدید